Kontakt

Ahm Group Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 765 80 00
tel./fax: (+48 22) 765 41 89
kom.: (+48) 604 392 732
biuro@syberyjskiedomy.eu

Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę

Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta. W przypadku pozwoleń na budowę obiektów: usytuowanych na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, hydrotechnicznych, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarach kolejowych oraz na terenach zamkniętych – wniosek należy złożyć u wojewody (art. 82 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane).

WZÓR
(data i miejscowość)

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
(nr rejestru organu właściwego do wydania
pozwolenia)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia)
Inwestor:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)
na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę1:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)
Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam1:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam1:
1) zgodę właściciela obiektu,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

______________________
1 Niepotrzebne skreślić.