Home » ภรรยาซาตาน by อลิลศรา
ภรรยาซาตาน อลิลศรา

ภรรยาซาตาน

อลิลศรา

Published December 22nd 2013
ISBN :
Kindle Edition
633 pages
Enter the sum

 About the Book 

เพชรลดา ไมเคยคิดวาชีวิตนีจะตองไปเหยียบเฟยฮานแตเมือเดินทางไปถึงทีนัน เธอกหมายมันวาจะไดงานและทุกอยางนาจะเปนไปดวยดีถาเธอไดสิทธิในการทำสัมปทานเหมืองแรอัญมณีในเฟยฮานแตแลวหญิงสาวกตองมาเจอกางชินใหญอยาง วีเซนเตผูทีใครๆ ตMoreเพชรลดา ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องไปเหยียบเฟย์ฮานแต่เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น เธอก็หมายมั่นว่าจะได้งานและทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดีถ้าเธอได้สิทธิ์ในการทำสัมปทานเหมืองแร่อัญมณีในเฟย์ฮานแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องมาเจอก้างชิ้นใหญ่อย่าง วีเซนเต้ผู้ที่ใครๆ ต่างกลัวเกรงในอำนาจและอิทธิพลของเขาและเขาก็ยังเป็นผู้ชนะสัมปทานอัญมณีตลอดกาลอีกด้วยแต่ถึงกระนั้น เธอก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะเขาให้ได้แม้ วีเซนเต้ จะเห็นเธอเป็นแค่ ผู้หญิงเห็นแก่เงินที่จ้องจะจับพี่ชายของเขาก็ตามติดตามเรื่องราวความรักของซาตานจอมวายร้ายอย่าง วีเซนเต้กับหญิงสาวที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นอย่าง เพชรล$